با توجه به اپیدمی کووید 19، ممکن است سفارشات با کمی تاخیر پردازش شوند

خانهحرفه

حرفه

شرایط مورد نیاز برای شغل داروسازی

شریک تجاری منابع انسانی (فناوری)

تبریز ، بازار بزرگ ، شریعتی جنوبی

تمام وقت

ما دنبال چی میگردیم ؟
 • از دانش و تجربه صنعت برای شناسایی و جذب بهترین استعدادها استفاده کنید
 • تعیین نیازهای استخدامی فعلی و تهیه پیش‌بینی
 • برنامه ها و استراتژی های جذب استعداد و استخدام پایدار را توسعه دهید
 • ایجاد، سازماندهی و اجرای فرآیندها/ابزارهای جدید و پیشرفته جذب و گزینش برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت استخدام‌ها
 • توسعه و نظارت بر استراتژی های منبع یابی نوآورانه برای جذب استعداد از استخرهای استعداد غیر سنتی و/یا متنوع
کاندیدای ایده آل باید دارای:
 • حداقل 6 سال تجربه در زمینه استعدادیابی یا نقش TA مشابه،
 • تجربه در استخدام برای استارت آپ ها الزامی است.
 • دانش عمیق در مورد استخدام و منبع یابی کامل.
 • تجربه با HRIS، ATS، منابع و ابزارهای بازاریابی استخدام
تحلیلگر کسب و کار

تبریز ، بازار بزرگ ، شریعتی جنوبی

تمام وقت

ما دنبال چی میگردیم ؟
 • از دانش و تجربه صنعت برای شناسایی و جذب بهترین استعدادها استفاده کنید
 • تعیین نیازهای استخدامی فعلی و تهیه پیش‌بینی
 • برنامه ها و استراتژی های جذب استعداد و استخدام پایدار را توسعه دهید
 • ایجاد، سازماندهی و اجرای فرآیندها/ابزارهای جدید و پیشرفته جذب و گزینش برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت استخدام‌ها
 • توسعه و نظارت بر استراتژی های منبع یابی نوآورانه برای جذب استعداد از استخرهای استعداد غیر سنتی و/یا متنوع
کاندیدای ایده آل باید دارای:
 • حداقل 6 سال تجربه در زمینه استعدادیابی یا نقش TA مشابه،
 • تجربه در استخدام برای استارت آپ ها الزامی است.
 • دانش عمیق در مورد استخدام و منبع یابی کامل.
 • تجربه با HRIS، ATS، منابع و ابزارهای بازاریابی استخدام
دستیار مدیر - استعدادیابی

تبریز ، بازار بزرگ ، شریعتی جنوبی

تمام وقت

ما دنبال چی میگردیم ؟
 • از دانش و تجربه صنعت برای شناسایی و جذب بهترین استعدادها استفاده کنید
 • تعیین نیازهای استخدامی فعلی و تهیه پیش‌بینی
 • برنامه ها و استراتژی های جذب استعداد و استخدام پایدار را توسعه دهید
 • ایجاد، سازماندهی و اجرای فرآیندها/ابزارهای جدید و پیشرفته جذب و گزینش برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت استخدام‌ها
 • توسعه و نظارت بر استراتژی های منبع یابی نوآورانه برای جذب استعداد از استخرهای استعداد غیر سنتی و/یا متنوع
کاندیدای ایده آل باید دارای:
 • حداقل 6 سال تجربه در زمینه استعدادیابی یا نقش TA مشابه،
 • تجربه در استخدام برای استارت آپ ها الزامی است.
 • دانش عمیق در مورد استخدام و منبع یابی کامل.
 • تجربه با HRIS، ATS، منابع و ابزارهای بازاریابی استخدام